Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty. SK 36/08

O zbadanie zgodności art. 1302 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, dodanego ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie w jakim:

1) nakazuje odrzucenie bez wezwania do uiszczenia opłaty w wysokości stałej wniesiony przez adwokata środek odwoławczy przez co w sposób nieuzasadniony pomija przyjętą w § 1 możliwość uzupełnienia fiskalnego braku formalnego apelacji wniesionej przez pełnomocnika (adwokata) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 oraz w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, oraz

2) używając pojęcia "opłata w wysokości stałej lub stosunkowej" wprowadza wątpliwość czy zakresem tego przepisu jest objęta opłata podstawowa i przez to pozwala na dowolność interpretacyjną organu stosującego prawo pozwalając na uznanie za objętą tym przepisem również opłatę podstawową z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 oraz w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;