Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenie właściciela nieruchomości o wynagrodzenie – wobec podmiotu, na rzecz którego nastąpiło zasiedzenie służebności przesyłu – za korzystanie z nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie SK 29/23

Skarga konstyucyjna o zbadanie zgodności art. 224 § 2 w związku z art. 225, art. 230 i art. 352 § 2, art. 292 w związku z art. 172 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.) w zakresie, w jakim „przewidują, że nabycie w drodze zasiedzenia służebności przesyłu powoduje utratę możliwości żądania przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się urządzenie przesyłowe, roszczeń uzupełniających w stosunku do podmiotu na rzecz którego następuje zasiedzenie służebności, w tym wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości za okres poprzedzający datę zasiedzenia”

z art. 64 w związku z art. 2, art. 21 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.