Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady rejestracji czasopisma. SK 42/09

O zbadanie zgodności:

I. 1. art. 45 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 i w związku z art. 20 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe - w zakresie odnoszącym się do niezarejestrowanego czasopisma - z 42 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP, art. 7 ust. 1 zdanie 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 15 ust. 1 zdanie 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (nieprzestrzeganie zasady nullum crimen sine lege);

2. art. 45 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 i w związku z art. 20 ust. 1 zdanie 1 prawa prasowego - w zakresie odnoszącym się do niezarejestrowanego czasopisma - z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w zw. z art. 14 ust. 1 Konstytucji RP, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ustanowienie odpowiedzialności karnej jako sankcji za niedokonanie rejestracji czasopisma);

II. art. 20 ust. 1 zdanie 1 prawa prasowego - w zakresie odnoszącym się do czasopism - w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 przywołanej ustawy z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji RP, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (obowiązek rejestracji czasopisma);

III. 1. art. 20 ust. 2 prawa prasowego - w zakresie odnoszącym się do czasopism - z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji RP, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (obowiązek podania we wniosku rejestracyjnym poszczególnych danych wymienionych w skarżonym artykule, poza obowiązkiem podania tytułu);

2. art. 20 ust. 4 prawa prasowego - w zakresie odnoszącym się do czasopism - z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji RP, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (uniemożliwienie rozpoczęcia wydawania czasopisma przed rozstrzygnięciem wniosku o rejestrację czasopisma);