Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konieczność uzyskania postanowienia sądu wydanego na podstawie art. 199 k.c. w celu uzyskania zgody na wystąpienie z powództwem o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części P 15/18

Pytanie prawne w sprawie zgodności art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami jako aktu prawnego wydanego przez Sejm RP w związku z art. 199 k.c. jako aktu prawnego wydanego przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przewiduje konieczność uzyskania przez cześć współwłaścicieli nieruchomości postanowienia sądowego wydanego na podstawie art. 199 k.c. w celu uzyskania zgody na wystąpienie z powództwem o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, w sytuacji, gdy jedynym współwłaścicielem, który nie wyraża zgody na zawarcie tego rodzaju umowy jest jednostka samorządu terytorialnego, przeciwko której powództwo to miałoby zostać skierowane.