Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchwała składu siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt III PZP 6/22 – rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd II instancji w składzie jednego sędziego U 1/23

Wniosek o zbadanie zgodności uchwały składu 7 sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 kwietnia 2023 r., sygn. akt III PZP 6/22 z:
a)    art. 178 ust. 1, art. 183 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 190 ust. l, art. 7 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b)    art. 2 i art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,
c)    art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2.