Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak kontroli sądowoadministarcyjnej nad czynnością organu samorządu terytorialnego, rozstrzygającego konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poprzez niezakwalifikowanie jej do aktów z zakresu administracji publicznej SK 30/22

Skarga konstytucyjna w sprawie zgodności art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm.) rozumianego w ten sposób, „że rozstrzygnięcie przez organ jednostki samorządu terytorialnego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego nieodpłatnej pomocy prawnej nie stanowi czynności z zakresu administracji publicznej podlegającej kontroli przez sądy administracyjne”, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 184 zdanie pierwsze Konstytucji RP.