Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada ochrony interesów w toku; ustanowienie odpowiedniej vacatio legis K 22/14

Wniosek o zbadanie zgodności art. 3 pkt 1 w związku z art. 33 in fine ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie niektórych ustawą w związku z realizacją ustawy budżetowej w zakresie, w jakim nadaje z dniem 1 kwietnia 2014 roku nowe brzmienie art. 26a ust. 1 zdanie drugie i art. 26a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy zawarli przed dniem 28 grudnia 2013 roku na czas określony umowy w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, z art. 2 Konstytucji RP przez to, że z naruszeniem zasady ochrony interesów w toku nie ustanawia odpowiedniej vacatio legis.