Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uznanie podmiotu za wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego; wywłaszczenie mienia na cele publiczne (Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym) SK 15/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym z art. 22, art. 45 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP,

2) art. 9 ust. 2b w związku z ust. 2i zdanie pierwsze ustawy wskazanej w punkcie pierwszym z art. 21 ust. 1 w związku z art. .64 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.