Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. P 25/10

- Czy art. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zmieniający art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie w jakim nie reguluje kwestii intertemporalnych w stosunku do należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i inne powstałe przed wejściem w życie noweli, a odnoszącym się do płatników składek prowadzących poza rolniczą działalność gospodarczą, którzy zaprzestali prowadzenia tej działalności przed 1 stycznia 2003 roku, jest zgodny z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;

- Czy art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 roku rozumiany w ten sposób, że ma zastosowanie do należności powstałych przed tą datą, a nieprzedawnionych do 31 grudnia 2002 roku jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP;