Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zwrotu kosztów nauki żołnierzy zawodowych. SK 24/09

O zbadanie zgodności:

- art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z art. 2 w związku z art. 7, art. 65 w związku z art. 31, art. 32, art. 70 ust. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przepis ten zezwala na zastosowanie, do wszczętych po dacie 1 lipca 2005 roku, postępowań związanych ze stanem faktycznym wynikłym przed wejściem w życie skarżonego aktu normatywnego, obowiązujących w chwili orzekania przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a także w zakresie nieprecyzyjnego określenia kierunku i granicy stosowania przepisów potrzebnych do określenia danej sytuacji prawnej oraz pozbawienia gwarancji niepogarszania sytuacji oraz ochrony przed ujemnymi skutkami interpretacji skarżonego przepisu;

- § 15, § 16, § 17 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką z art. 2, art. 7 w związku z art. 92 ust. 1 oraz art. 84 Konstytucji RP;