Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres środków możliwych do stosowania w ramach kontroli operacyjnej. K 2/11

O zbadanie zgodności:

I. Art. 19 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, art. 9e ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, art. 36c ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej, art. 31 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmem Wojskowej, art. 27 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 17 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, art. 31 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego z art. 2, art. 47, art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku;

II. Art. 180a ust. 1 i art. 180c ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne w związku z art. 20c ustawy o Policji, art. 10b ustawy o Straży Granicznej, art. 36b ustawy o kontroli skarbowej, art. 30 ustawy o Żandarmem Wojskowej, art. 28 ustawy o ABW oraz AW, art. 18 ustawy o CBA, art. 32 ustawy o SKW oraz SWW, z art. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 i ust. 4 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;