Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie sądowoadministracyjne P 15/04

1. Czy art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest zgodny z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 184 zd. 1 Konstytucji RP; 2. W razie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP art. 149 ust. 1 powołanej ustawy, czy art. 150 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w zakresie, w jakim wyłącza zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej do spraw skierowanych do ponownego rozpoznania w wyniku uchylenia ostatecznych decyzji odmawiających przyznania uprawnień z zakresu pomocy społecznej z powodu ich niezgodności z prawem, jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP;