Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników - zasady ustalania wysokości miesięcznej składki; opłacanie składek K 46/16

Wniosek o zbadanie zgodności:
1) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 roku o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników jest uzależniona od powierzchni obszaru użytków rolnych w ich gospodarstwie rolnym i ustalana jest za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu,
2) art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o składkach w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych do ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkę na ubezpieczenie społeczne rolników opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 6 hektarów przeliczeniowych składkę opłaca ubezpieczony, w konsekwencji w zakresie, w jakim uniezależnia zarówno wysokość składki, jaki obowiązek faktycznego jej opłacania przez rolnika od rzeczywiście osiąganych przez niego przychodów
z art. 2, art. 23, art. 32, art. 68 ust. 2 oraz art. 84 Konstytucji RP.