Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Delegowanie sędziów, orzekanie przez referendarzy sądowych, Biuro Informacji Kredytowej SK 33/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 77 § 1 i § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) z:

a) art. 10 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
b) art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
c) art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;
d) art. 45 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 Konstytucji RP;
e) art. 45 ust. 1 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP;

2) art. 123 § 2 oraz art. 39823 § 2 zdanie drugie ustawy z  dnia  17  listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296, ze zm.) z:
a) art. 10 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
b) art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
c) art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;
d) art. 45 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 Konstytucji RP;
e) art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;
f) art. 176 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 105a ust. 4 i art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939) z:
a) art. 2 w związku z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP;
b) art. 47 Konstytucji RP;
c) art. 51 ust. 4 i 5 Konstytucji RP.