Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zgodność rozporządzenia z ustawą U 5/02

O zbadanie zgodności ust. 3 pkt XVII załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 14 grudnia 1998 roku w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej z art. 92 ust. 1 zdanie 2 Konstytucji RP i art. 60 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;