Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Status prawomocnego nakazu zapłaty, wydanego przez referendarza sądowego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w braku wniesienia sprzeciwu przez pozwanego; brak możliwości pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności P 13/20

Pytanie prawne czy art. 4802 § 4 i art. 504 § 2 w brzmieniu obowiązującym przed 7 listopada 2019 r. w związku z art. 50528 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie w jakim przewidują, że nakaz zapłaty wydany przez referendarza sądowego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w braku wniesienia sprzeciwu przez pozwanego ma skutki prawomocnego wyroku jest zgodny z art. 45 ust. 1 oraz 175 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 840 § 1pkt 1 i 2 k.p.c. w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości kwestionowania istnienia obowiązku stwierdzonego w tytule egzekucyjnym w postaci nakazu zapłaty wydanego przez referendarza sądowego w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest zgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.