Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres kontroli decyzji ZUS przed sądem. P 15/13

Czy:

1) art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku w związku z art. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, art. 476 § 2 kpc, art. 4778 kpc jest zgodny z art. 184 w związku z art. 175 pkt 1 i art. 177 Konstytucji RP;

2) art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 1 kpc, art. 476 § 2, art. 4778 kpc, w stanie faktycznym w którym decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy ustalenia wymiaru składki [daniny publicznej ], jest zgodny z art. 184 w związku z art. 177, art. 175 pkt 1 Konstytucji oraz z art. 45 i art. 32 Konstytucji RP;

3) art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 1 kpc, art. 476 § 2 kpc, art. 4778 kpc, art. 47714 § 1-3 kpc, art.467 § 4 kpc jako wyznaczające zakres rozpoznania sprawy z odwołania od decyzji ZUS są zgodne z art. 2, art. 7, art. 10 i art. 32, art. 45, art. l73 Konstytucji RP;

4) art. 47714 § 1 -3 kpc w zakresie w jakim nie przewiduje uprawnienia sądu I instancji do uchylenia decyzji organu rentowego jest zgodny z art. 177, art. 176 ust. 2, art. 45 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;

5) art. 87 § 2 kpc w związku z art. 233 kpc, art. 248 kpc interpretowany w ten sposób, iż pełnomocnik procesowy strony będący jej pracownikiem na żądanie Sądu jest zobowiązany do przedłożenia wskazany przez sąd dowód potwierdzający jego status pracowniczy z wyjątkiem pełnomocników - pracowników ZUS jest zgodny z art. 32 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;

6) art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 180 kpa i art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych interpretowany w ten sposób, iż nie obejmuje zakazem sub-delegacji ustanowienia pełnomocników procesowych pracowników ZUS jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 32 Konstytucji RP;