Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wytoczenie powództwa o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia; upływ terminu P 55/13

czy art. 929 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny w zakresie, w jakim po upływie trzech lat od otwarcia spadku wyłącza uprawnienie do wytoczenia powództwa o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia w myśl art. 928 kc, niezależnie od tego, czy dowiedzenie się o przyczynie niegodności przez uprawnionego miało miejsce po upływie tego terminu oraz w zakresie, w jakim wyłącza uprawnienie do wytoczenia powództwa po upływie roku od dowiedzenia się o przyczynie niegodności, niezależnie od tego, czy terminy te upływają w czasie, gdy uprawnienie do wytoczenia powództwa o uznanie spadkobiercy za niegodnego przysługuje osobom nie posiadającym zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym nad nimi opiekę, jest zgodny z:

1. art. 64 ust. 2 w zwiąkzu z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,

2. art. 21 Konstytucji RP,

3. art. 2 Konstytucji RP,

4. art. 72 Konstytucji RP,

5. art. 19 Konwencji o prawach dziecka;