Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ważność umowy o pracę SK 14/02

O stwierdzenie, że art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy narusza: 
1) zasadę wolności działalności gospodarczej, a w szczególności stanowiącą jej istotny składnik zasadę swobodnego zawierania umów, zawartą w art. 20 Konstytucji RP; 
2) zasadę wolności wyboru miejsca pracy (art. 65 Konstytucji RP); 
3) art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w ten sposób, że nakłada nie przewidziane w konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw; 
4) zasadę demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP;