Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek VAT SK 33/03

O stwierdzenie niezgodności art. 19 ust. 3b ustawy z 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 marca 2002 roku z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP;