Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sporządzenie uzasadnienia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym, na które nie przysługuje środek zaskarżenia. SK 14/11

O zbadanie zgodności art. 357 § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP;