Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zwrotu niezbędnych kosztów procesowych stronie wygrywającej postępowanie sądowe. SK 25/16

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 98 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 2  Konstytucji RP.