Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przekazania osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania. SK 26/08

O zbadanie zgodności art. 607k, 607l, 607m, 607p ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z:

- art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz z art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w zakresie, w jakim zezwala na przekazanie osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu przeprowadzenia przeciwko niej postępowania karnego na terytorium innego państwa członkowskiego, mimo nieuprawdopodobnienia popełnienia przez nią zarzucanych jej w europejskim nakazie aresztowania przestępstw;

- art. 55 ust. 4 Konstytucji RP, albowiem wydanie postanowienia o przekazaniu osoby ściganej mimo nieuprawdopodobnienia popełnienia przez nią zarzucanych jej w europejskim nakazie aresztowania przestępstw stanowi naruszenie praw i wolności człowieka i obywatela;