Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe P 71/15

Pytanie prawne:
1. czy § 2 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, przez to, że został wydany w oparciu o upoważnienie zawarte w art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie zawierające dostatecznych wskazówek do wyłączenia z podstawy wymiaru składek niektórych rodzajów przychodów, jest zgodny z art. 92 ust 1 Konstytucji RP,
2. czy ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 21 listopada 1996 roku o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz o zmianie niektórych ustaw, to jest wyłączająca w art. 3 ust. 6 tylko świadczenie urlopowe z podstawy wymiaru składek, bez jednoczesnego takiego samego wyłączenia z podstawy wymiaru składek przychodów w postaci świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jest zgodna z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.