Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie wykonywania prawa własności nieruchomości ze względu na niespełnienie wymogu tzw. dobrego sąsiedztwa SK 94/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w zakresie, w jakim pozbawia realizacji prawa zabudowania własnego terenu właścicielowi nieruchomości, dla której w wyznaczonym obszarze analizowanym nie znajduje się ani jedna nieruchomość zabudowana w sposób dający podstawę określenia wymagań dotyczącej nowej zabudowy, powodując, że właściciel ten całkowicie pozbawiony jest możliwości realizowania swojego prawa do zabudowy, ponadto, znajduje się w gorszym położeniu od właściciela nieruchomości dla której w wyznaczonym obszarze analizowanym taka nieruchomość istnieje, jego prawo do zabudowy jest wówczas realizowane, co w konsekwencji prowadzi do dyskryminacji obywateli RP faworyzując właścicieli nieruchomości, w obrębie których znajdują się inne nieruchomości, które mogą posłużyć, jako wzorzec dla nowej zabudowy”, z:
a) art. 64 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 21 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
b) art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 21 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
c) art. 2 w związku z art. 64 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 21 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
2) art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w zakresie, w jakim wyklucza  możliwość powiększenia, poszerzenia obszaru analizowanego ze względu na zbyt dużą odległość, w celu poszukiwania nieruchomości zabudowanej w sposób dający podstawę określenia wymagań dotyczącej nowej zabudowy i tym samym pozbawia właściciela nieruchomości na której inwestycja ma być zrealizowana możliwości zagospodarowania terenu, który nie ma uchwalonego planu miejscowego z uwagi na niemożność jego zabudowy; realizuje zasadę dobrego sąsiedztwa w ujęciu wąskim i rygorystycznym dając im pierwszeństwo nad wykonywaniem, realizowaniem uprawnień wynikających z prawa własności”, z:
a) art. 64 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 21 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
b) art. 2 w związku z art. 64 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 21 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.