Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Vacatio legis K 34/05

O stwierdzenie niezgodności art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim ustala dzień 1 stycznia 2005 roku jako datę wejścia w życie przepisów art. 90f, art. 90m, art. 90o ust. 4-6, art. 90p ust. 1 oraz art. 90s ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w brzmieniu ustalonym w art. 1 oznaczonej na wstępie ustawy z art. 2 Konstytucji RP ze względu na brak odpowiedniego vacatio legis;