Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zrzeczenie się własności nieruchomości K 9/04

O stwierdzenie, że art. 179 kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 2, art. 16, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 165 oraz art. 167 ust. 4 Konstytucji RP;