Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego K 24/06

O stwierdzenie, że:

1) art. 1 i 2 w związku z art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 in fine, art. 7 ust. 1 zdanie drugie, art. 27 ust. 7 w zwiazku  z ust. 5 i ust. 6 zdanie drugie art. 27, art. 41 ust. 4 w związku  z ust. 3 art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz art. 60 ust. 6 w związku z ust. 5 art. 60, art. 76 ust. 4 w związku z ust. 2 i 3 art. 76 ustawy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego - jest niezgodny z art. 26 ust. 1 i z art. 134 ust. 2 Konstytucji RP. Art. 8 pkt 1 ustawy wprowadzającej jest niezgodny z art. 134 Konstytucji RP;

2) art. 67 ust. 1 ustawy wprowadzającej jest niezgodny z art. 2 i art. 7, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz z art. 14 ust. 3 lit. g Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Art. 67 ust. 3 ustawy wprowadzającej w zakresie dotyczącym osób, o których mowa w art. 66 - jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;