Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady kierowania na obserwację psychiatryczną SK 18/07

 O zbadanie zgodności art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim od lekarzy biegłych psychiatrów orzekających o konieczności obserwacji nie wymaga stopnia specjalizacji oraz art. 203 w związku z art. 202 Kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim nie określa wprost rodzaju zakładu leczniczego (zamknięty, otwarty, półotwarty w zależności od okoliczności oraz od rodzaju zaburzeń i stopnia szkodliwości społecznej popełnionego czynu) przez co dopuszcza do dowolności, a tym samym możliwości wykonywania obserwacji również w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1 i 2, art. 30, art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 5 ust. 1 lit. e Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;