Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie apelacji bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych SK 83/06

O stwierdzenie, że art. art. 3701 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim stwierdza, że apelację sporządzoną przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, niespełniającą wymagań określonych w art. 368 § pkt 1-3 i pkt 5 kpc sąd pierwszej instancji odrzuca bez wzywania do usunięcia tych braków, jest niezgodny z art. 32, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;