Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samorząd zawodowy architektów; postępowanie dyscyplinarne; rozpoznawania odwołań od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów RP. SK 28/11

O zbadanie zgodności:

1) art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w brzmieniu nadanym art. 87 pkt. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym w zakresie, w jakim do rozpoznania odwołań od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów RP powołany jest Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,

2) art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w brzmieniu nadanym art. 87 pkt. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym w zakresie, w jakim do odwołań od orzeczeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Architektów i rozpoznawania sprawy przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny oraz odwołań od orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i rozpoznawania sprawy przez Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, przy jednoczesnym braku w ustawie o Architektach oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad i, trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów regulacji, w której miałby zastosowanie kodeks postępowania karnego w zakresie norm gwarancyjnych obwinionego z:

a) art. 42 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP i z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,

b) z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 78 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP i z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;