Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżalność zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia pełnomocnika z urzędu dla pokrzywdzonego w postępowaniu karnym SK 2/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 88 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego „w brzmieniu przed zmianą z dnia 05 października 2019 r., w zakresie, w jakim przepis ten nie przewidywał zaskarżenia zarządzenia o odmowie wyznaczenia pełnomocnika z urzędu przez stronę, która złożyła wniosek w trybie art. 78 § 1 kpk.” z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.