Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata ryczałtowa od umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych K 36/07

O zbadanie zgodności:

1) art. 2 pkt 1 w związku z art. 1 pkt 8, art. 2 pkt 2 w związku z art. 1 pkt 8 oraz art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z art. 2, 10, 20, 22, 31 ust. 3, 32 oraz 45 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w punkcie 1 (w związku z art. 2 pkt 1 oraz art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w punkcie 1) z art. 2 oraz art. 217 Konstytucji RP;

3) art. 2 pkt 1 w związku z art. 1 pkt 8 oraz art. 2 pkt 2 w związku z art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w punkcie 1 z art. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, stanowiącego załącznik do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republikę Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Słowenii i Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku w związku z art. 9 oraz art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim art. 2 pkt 1 w związku z art. 1 pkt 8 oraz art. 2 pkt 2 w związku z art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w punkcie 1 narusza art. 10, art. 43, art. 49 w związku z art. 50 oraz art. 51 ust. 2 Traktatu z dnia 25 marca 1957 roku o ustanowieniu Wspólnot Europejskich;