Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo pokrzywdzonego do wniesienia apelacji w postępowaniu w sprawach nieletnich SK 24/15

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 30 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich w związku z art. 518 zdanie 1 w związku z art. 13 § 2 w związku z art. 367 § 1 w związku z art. 370 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 20 § 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym, w zakresie w jakim pozbawia pokrzywdzonego prawa wniesienia apelacji od orzeczenia sądu I instancji w przypadku niezawiadomienia danego pokrzywdzonego przez sąd I instancji o terminie rozprawy w sprawie toczącej się na podstawie ustawy z:
- art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP, statuującymi prawo pokrzywdzonego do sądu jako prawo rzeczywiste a nie wydrążone z realnej treści, a przez to nie naruszające zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa;
- art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP, tj. z prawem zaskarżania orzeczeń wydanych w pierwszej instancji.