Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ulga prorodzinna – górna granica dochodów podatnika i jego małżonka SK 2/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 307, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. „w zakresie, w jakim pozbawia prawa do odliczenia, o którym mowa w tym przepisie, podatnika, który wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę w stosunku do jednego małoletniego dziecka i którego dochody w danym roku podatkowym nie przekroczyły 56 000 zł - jeżeli podatnik ten pozostawał przez cały rok w związku małżeńskim, a łączne dochody jego i jego małżonka przekroczyły kwotę 112 000 zł z art. 18, art. 32, a także art. 71 ust. 1 Konstytucji RP.