Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji K 13/16

Sprawa połączona z K 25/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 13/16)

Połączone wnioski o zbadanie zgodności:
I. 1. art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, w związku z art. 2 oraz art. 4 ustawy zmieniającej, w zakresie, w jakim skraca on rozpoczętą kadencję zarządu spółki z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą ochrony interesów w toku w związku z art. 14 Konstytucji RP;
2. art. 1 pkt 2 lit. b ustawy zmieniającej w zakresie nadającym brzmienie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14, art. 54 ust. 1, art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. i art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
3. art. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmieniającej w zakresie, w jakim dodaje do ustawy zmienianej art. 28 ust. le z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14, art. 54 ust. 1, art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także z art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
4. art. 1 pkt 3 lit. d ustawy zmieniającej, w związku z art. 2 oraz art. 4 tej ustawy, w zakresie, w jakim skraca on rozpoczętą kadencję rady nadzorczej z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą ochrony interesów w toku w związku z art. 14 Konstytucji RP;
5. art. 3 ustawy zmieniającej z wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP zasadami ochrony praw nabytych oraz ochrony interesów w toku;
6. art. 4 ustawy zmieniającej, w zakresie w jakim nie przewiduje on odpowiedniego okresu vacatio legis, z art. 2 Konstytucji RP;
II. 1) ustawy z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (dalej: „Nowelizacja”) w całości z art. 2 w związku z art. 10, art. 14, art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 119 ust. 1 i art. 213 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
ewentualnie – w razie nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w pkt 1 – grupa posłów wnosi o stwierdzenie, że:
2) przepisów art. 1 pkt 1, pkt 3 lit. a-d Nowelizacji z art. 2, art. 10, art. 14, art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 213 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
3) przepisów art. 1 pkt 2 lit. a-c Nowelizacji, nadających nowe brzmienie art. 27 ustawy o radiofonii i telewizji, z art. 2, art. 10, art. 14, art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 213 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 10 ust. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
4) przepisów art. 1 pkt 4 i art. 2 ust. 4 i ust. 5 Nowelizacji z art. 2, art. 10, art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 213 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 10 ust. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
5) przepisów art. 1 pkt 5 w związku z pkt 2 lit b Nowelizacji, nadających nowe brzmienie art. 30 ust 3 i art. 27 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, z art. 2, art. 10, art. 14, art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 213 ust. 1 Konstytucji RP, a także art. 10 ust. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
6) przepisów art. 2 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 1 Nowelizacji z art. 2, art. 7, art. 10, art. 14, art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 213 ust. 1 Konstytucji RP, a także art. 10 ust. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
7) przepisu art. 3 Nowelizacji z art. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
8) przepisu art. 4 Nowelizacji z art. 2 Konstytucji RP.