Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu w związku z ustania członkostwa w spółdzielni. P 56/08

Czy przepis art. 227 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 stycznia 2003 roku, zgodnie z którym własnościowe prawo do lokalu wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia ustania członkostwa z innych przyczyn niż śmierć członka, chyba że członek przed upływem tego terminu wskaże osobę, której zbył prawo, a osoba taka złoży deklarację członkowską - jest zgodny z art. 64 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;