Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Urzędowe blankiety wekslowe; zwrot niewykorzystanych urzędowych blankietów wekslowych; podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o zwrot nadpłaty z tytułu niewykorzystanych blankietów wekslowych. SK 1/12

O zbadanie zgodności:

1) art. 20 i art. 21 ustawy o opłacie skarbowej z 2006 roku w zakresie, w jakim uchylając ustawę o opłacie skarbowej z 2000 roku nie przewidują regulacji przejściowych, umożliwiających zwrot niewykorzystanych urzędowych blankietów wekslowych bądź zwrot w trybie administracyjnoprawnym środków pieniężnych uiszczonych przez nabywców tych blankietów wekslowych z art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

2) art. 2 ust. 1 nowelizacji nowej ustawy o opłacie skarbowej w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu wykorzystania po 31 grudnia 2006 roku urzędowych blankietów wekslowych nabytych przed 1 stycznia 2007 r. i nie niewykorzystanych przed tą datą z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 72 § 1 pkt 1 w związku z art. 2 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej w związku z art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 4 ust. 1 i art. 6 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej z 2000 roku  w zakresie, w jakim  nie uznaje za  nadpłatę kwot,  uiszczonych przez osobę niebędącą wystawcą weksla, z tytułu nabycia przed  1  stycznia 2007 r. urzędowych blankietów wekslowych, niewykorzystanych po tej dacie, z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP;

4) art. 75 § 1 w związku z art. 2 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej w zakresie w jakim, nie uznaje za podmiot uprawiony do występowania z wnioskiem o zwrot nadpłaty z tytułu niewykorzystanych blankietów wekslowych, nabywcy tych blankietów, nie będącego wystawcą weksla, z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP;