Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podstawa dopuszczalności sądowego dochodzenia roszczenia odszkodowawczego SK 51/04

O stwierdzenie niezgodności art. 160 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim nie uznaje za odmowę przyznania odszkodowania niewydanie decyzji w ściśle określonym ustawą terminie od dnia wniesienia żądania przez stronę z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w związku z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP;