Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie dla Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej do ustalenia w drodze rozporządzenia zakresów i warunków ułatwiania przez pracodawców podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. K 28/08

O zbadanie zgodności art. 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;