Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ocena nauczyciela przez zespół oceniający kuratora oświaty; postępowanie odwoławcze. SK 27/11

O zbadanie zgodności:

1) art. 6a ust 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, rozumianego w ten sposób, że od oceny dokonanej przez zespół oceniający kuratora oświaty nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, jeżeli ocena taka wydana w postępowaniu odwoławczym kończy administracyjny tryb postępowania, jest sprzeczny z art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego) oraz z art. 77 ust 2 (prawo do drogi sądowej) Konstytucji RP; gdyż przepis ten (art. 77 ust 2) wyraźnie wskazuje, że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej do dochodzenia naruszonych praw,

2) art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi rozumianego w ten sposób, że ocena pracy nauczyciela dokonana przez zespół oceniający kuratora oświaty nie jest aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, a tym samym przyjęcie, że w takiej sprawie nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego jest sprzeczny z art. 77 ust 2 (prawo do drogi sądowej) Konstytucji RP, gdyż przepis ten (art. 77 ust 2) wyraźnie wskazuje, że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej do dochodzenia naruszonych praw;