Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Data wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania jako początek biegu trzymiesięcznego terminu, po upływie którego sąd umarza zawieszone postępowanie SK 40/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.) w zakresie, w jakim skutkuje                        ,,obligatoryjnością umorzenia postępowania po upływie wskazanego w nim terminu, liczonego od <<daty postanowienia>> rozumianego jako data jego wydania, a nie data jego uprawomocnienia się”,

z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.