Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakaz reklamy aptek SK 11/16

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, w brzmieniu nadanym przez art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, z:
a) art. 20 i art. 22 Konstytucji RP,
b) art. 20 i art. 22 w związku z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP.