Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zamówienia publiczne. K 20/13

O zbadanie zgodności przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz pkt la ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych z art. 2, art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 32 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na fakt, iż wskazane powyżej regulacje ustawy - Prawo zamówień publicznych naruszają wynikające z Konstytucji RP zasady:

1) zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa;

2) proporcjonalności i określoności przepisów prawa polegającą na precyzyjności i jednoznaczności stanowionych przepisów; oraz

3) zakazu ingerencji państwa w swobodę wykonywania działalności gospodarczej;

- poprzez wprowadzenie do systemu prawnego przepisów, których stosowanie prowadzić może do arbitralnych rozstrzygnięć powodujących nieuzasadnioną prawnie możliwość ingerencji w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej przez potencjalnych oferentów-wykonawców oraz prowadzi do umieszczenia w Prawie zamówień publicznych niezrozumiałych, niejasnych, niekonsekwentnie stosowanych kryteriów powodujących podważenie zaufania oferentów-wykonawców do państwa i tworzonego przez nie prawa;