Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niedopuszczalność strajku osób zatrudnionych w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach i prokuraturze K 23/14

Wniosek o zbadanie zgodności art 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z:
1) art. 31 ust. 3, art. 59 ust 3 oraz art 59 ust 4 Konstytucji RP;
2) art 2 i art 11 Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 roku;
3) art 1 ust. 2 i art 9 Konwencji nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony prawa organizowania się i procedury określenia warunków zatrudnienia w służbie publicznej przyjętej w Genewie dnia 27 czerwca 1978 roku;
4) art 11 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2.