Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty procesu SK 14/03

O stwierdzenie niezgodności przepisów: - art. 632 pkt 1 kodeksu postępowania karnego - w zakresie, w jakim w sprawach z oskarżenia prywatnego w razie uniewinnienia oskarżonego orzeczeniem wydanym na podstawie art. 179 § 2 d. kodeksu karnego z 1969 roku kosztami procesu nakazuje obciążyć oskarżyciela prywatnego,
- § 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych 
z art. 2, 45 ust. 1 Konstytucji RP;