Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa; naprawienie szkody; odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem SK 9/13

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1. art. 4171 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny rozumianego w ten sposób, że pod pojęciem niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, powodującej odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa, należy rozumieć wyłącznie oczywistą i rażącą obrazę prawa, o charakterze elementarnym i kwalifikowanym - z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP,
2. art. 4171 § 2 kc rozumianego w ten sposób, że w zakres pojęcia szkody do naprawienia której obowiązany jest Skarb Państwa nie wchodzi uszczerbek majątkowy wywołany wykonaniem prawomocnego orzeczenia na drodze postępowania egzekucyjnego - z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP,
3. art. 4241a § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 39815 § 1 zdanie 1 kpc - rozumianego w ten sposób, że orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na skutek wniesienia skargi kasacyjnej i uwzględniające skargę kasacyjną nie wiąże sądu powszechnego w sprawie o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem - z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.