Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek przeprowadzenia przez sąd dowodu z opinii biegłych P 62/07

Czy art. 162 §  1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy, w zakresie w jakim przepis ten nakłada na sąd obowiązek przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych, nie precyzując liczby i specjalności biegłych oraz przedmiotu opinii, jest zgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;