Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów. P 27/09

Czy:

a) przepis § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego i sędziego sądu okręgowego, jest zgodny z art. 32 i art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim określa stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego odmiennie od zasad kształtujących wynagrodzenie sędziów i asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych w art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych w związku z § 2 cytowanego rozporządzenia w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego;

b) przepis § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów jest zgodny z art. 178 ust. 2, art. 10 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 1 i 2, art. 7, art. 32 oraz art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przepis § 2 rozporządzenia bez upoważnienia ustawowego i konstytucyjnego różnicuje stawki wynagrodzenia sędziów w zależności od pracy w sądzie rejonowym, okręgowym i apelacyjnym, na skutek braku uwzględnienia kryteriów z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, od których uzależniono w ustawie zasadniczej wysokość wynagrodzenia sędziów, jak i wadliwego upoważnienia ustawowego;

c) art. 91 § 1, 1a, 1b, 2, 2a, 3, 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych są zgodne z art. 178 ust. 2, art. 8 ust. 1 i 2, art. 7, art. 32 oraz art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie uwzględniają kryteriów określonych w art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, od których uzależniono w ustawie zasadniczej wysokość wynagrodzeń sędziów;

d) art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych jest zgodny z przepisem art. 178 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 i 2, art. 7, art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie uwzględnia kryteriów określonych w art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, od których uzależniono w ustawie zasadniczej wysokość wynagrodzeń;

e) art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych jest zgodny z przepisem art. 92 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 i 2, art. 7, art. 32 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie uwzględnia zasad przyzwoitej legislacji upoważnienia ustawowego i rozstrzyga o wynagrodzeniach sędziów w akcie podustawowym z przekroczeniem granic umocowania ustawowego;

d) art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z przepisem art. 178 ust. 2 i art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie uwzględnia kryteriów określonych w art. 178 ust. 2 Konstytucji, od których uzależniono w ustawie zasadniczej wysokość wynagrodzeń sędziów;