Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Utrata ex lege osobowości prawnej jako skutek niedochowania terminu do złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego SK 72/19

Sprawa połączona ze sprawą SK 15/19 i rozpoznawana pod wspólna sygnaturą SK 15/19.

 

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

 

1) art. 9 ust. 2a zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z:

a) art. 22 w związku z art. 20 Konstytucji RP,

b) art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;

 

2) art. 9 ust. 2b zdanie pierwsze ustawy powołanej w punkcie 1, w brzmieniu nadanym ustawą z 28 listopada 2014 r. powołaną w punkcie 1, z:

a) art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

b) art. 46 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP,

c)  art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.